SUMAR
STAS SR ISO 9 TRANSLITERAȚIA CARACTERELOR CHIRILICE SLAVE ÎN CARACTERE LATINE

MIHAI CIMPOI. POETUL ȘI TIMPUL FĂRĂ NUME 

ION CIOCANU. O INIMĂ CE RÂDE ȘI PLÂNGE ÎN CUVINTE

ION HADÂRCĂ. POEZIA LUI VASILE ROMANCIUC SAU RE-CITIRI ONIRICE PE RUNE ANCESTRALE 

 

MIHAI DOLGAN. LIRICA LUI VASILE ROMANCIUC 

ION ROȘIORU. MARELE PUSTIU INVIZIBIL

 ARCADIE SUCEVEANU. MIMOZA ȘI OȚELUL DE DAMASC

 

TABEL CRONOLOGIC

 

OPERA

POEZIE

În volume aparte

În culegeri și publicații periodice

PUBLICISTICĂ

TEXTE PENTRU CÂNTECE

 

VASILE ROMANCIUC — TRADUCĂTOR

 

VASILE ROMANCIUC — ALCĂTUITOR

 

REFERINȚE CRITICE

Recenzii

Dedicații

Bibliografii

 

DIN FONOTECA COMPANIEI PUBLICE "TELERADIO-MOLDOVA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ion Hadârcă

POEZIA LUI VASILE ROMANCIUC SAU

RE-CITIRI ONIRICE PE RUNE ANCESTRALE

Vasile Romanciuc este poetul despre care niciodată nu s-a scris îndeajuns, după merit, pe măsura mereu curatei, inspiratei și înțeleptei sale poezii.

În contextul poeziei românești din stânga Prutului doar în ultimii ani au început a se clătina ierarhiile prestabilite, tot mai insistent zdruncinate sub loviturile insolente ale noilor iconoclaști. Catalogat, de regulă, la categoria liricilor sentimentali, a celor tratați în realitate drept cucernici servanți ai tăcerilor neostentative, adică tăcut și modest așteptându-și rândul la elogii, poetul Vasile Romanciuc nu și-a repudiat însemnele, dar nici nu le-a acordat prea multă importanță. Și-a căutat cu demnitate de ale sale, excelând treptat, de la o carte la alta, în arta scrisului și a stăpânirii cuvântului artistic, la un moment dat ajungând a fi un veritabil model al atitudinii exigente față de cele publicate, cu adevărat: non multa, sed multum. Astfel încât din acel „tradiționalism ingeniu”, „programatic și securizant” (Mihai Cimpoi, O istorie deschisă..., pag. 216) aproape-o amintire doar să fi rămas. Rămâne în picioare numai subtila remarcă a prodigiosului nostru critic despre funcția „securizantă” a așa-zisului „tradiționalism” convențional, asumat drept panoplie eficientă în vremurile tulburi ale influențelor dictatoriale și ale cenzurii arhivigilente. Anume în această cheie se mai pot interpreta și înțelege adecvat comentariile critice ale izvoarelor axiale din care-și soarbe seva deontologică poezia lui Vasile Romanciuc de până la Vasile Romanciuc – postmodernul: „Pillatiana Casă a amintirii care îi alimentează sentimentul „genealogiei” este o axis  mundi, principiul structurant al universului său” (idem). Majoritatea interpreților acestui univers poetic au preluat mecanic clișeele de suprafață fără a înregistra profundele mutații tectonice care se produceau sub învelișul acestui univers împovărat de tăceri germinatoare.

Justă în esență, predicția „genealogistă”, supravegheată și de gardienii regimului, pare a-i fi  îngustat întrucâtva orizonturile, poetul aflându-se astăzi în anotimpul „numărării bobocilor” și incluzând în antologii tot mai puține texte din cartea debutului său, Genealogie (1974), a treia (!) din șirul celebrei colecții de debut din anii șaptezeci, survenită după o lungă perioadă de prigoană și interdicții asupra talentelor tinere.

Cred că această plachetă de versuri, împreună cu altele, răscitite și comentate la vremea lor (Neîmpăcatul meșter de Iulian Filip și Piața Dioleide de Leonida Lari), și-au îndeplinit cu cinste rolul unor spărgători de gheață și deschizători de drumuri. Însă, chiar fiind lăudabilă atitudinea exigentă a actualului Vasile Romanciuc față de imprudentul debutant Vasile Romanciuc, credem că într-o eventuală antologie de autor și-ar putea găsi locul  mai multe poeme ale debutului (poate și dintre cele cenzurate?), precum ar fi  Genealogie, Trec ploi peste casa-mi, Echilibru, Romanță pentru tine, Trei diamante, Dar mamă, nu uita, M-ați întrebat, De ce te-atingi cu ochii, Suntem artiști, Sunt inimi numai...

 "În lume nu există poezii, / Iar cine zice „sunt”, nu-l credeți – minte! / Sunt inimi, numai, inimi care știu / Să râdă și să plângă în cuvinte...”(Sunt inimi numai...).

Așadar, legătura indestructibilă dintre inimă și cuvânt, dintre simțire și rostire, dintre tăcere și gândire, dintre memorie și clipa prezentă, dintre iubire și declarația de iubire – acestea sunt principalele atuuri ale unui anume tip de discurs, inițiatic și carismatic, preponderent gnomic, po(i)etic și psalmodic, profesat cu tot mai multă eficiență, de la carte la carte, de către autorul lor, poetul Vasile Romanciuc, claustrat benevol în schitul de sidef al cochiliei de melc sau al scoicii marine absorbante de imensități cosmice interiorizate discret și distilate până la cristalizarea sunetului pur, reverberat în infinite ecouri. Sunt o lumânare cu flacăra înlăuntru, avea să se destăinuiască ceva mai târziu poetul-seismograf al tăcerilor germinatoare.

Curios este faptul că, dacă în perioada incipientă a creației, imperiul tăcerii, singurătății și dezolării era tratat eminamente prin grila atitudinii etice (Se zice că tăcerea-i de aur ,/ Dar cine ne  va ierta pentru o mult prea lungă tăcere?/ Dacă până și cuvântul în șoaptă rostit / Întrece uraniul în putere?) peste ani, în urma repetatelor explorări ale universului de stări nenumite (după modelul necuvintelor nichitastănesciene), poetul și-a însușit organic „lecțiile de suflet” ale tăcerii, singurătatea și melancolia trăite plenar oferindu-i credibilitate sporită și evidențiindu-i vocea din amalgamul cetății, permițându-i să dezvăluie noi și nebănuite frumuseți („neasemuite”, zice poetul) tocmai din substraturile onirice ale acestor tăceri.

Cronologic ne aflăm în plină fază a „reabilitării esteticului” prin întoarcerea la izvoare predominantă în poezia șaptezeciștilor și a conceptualizării celei de-a doua cărți semnate de Vasile Romanciuc, Citirea proverbelor (1979), atunci când fisura mediului și distanțarea om-lume erau în toi. Noile tendințe implicau distingeri atitudinale prin vocea poetului care adopta, odată cu necesitățile re-citirii sinelui etno- și onto-logic, vizionarismul sentințelor morale. Citirea proverbelor presupune, așadar, citirea accentuată a versetelor evanghelice, recitirea migăloasă a unor  file smulse din cronici și cărți populare, re-facere și răsturnare a adevărurilor fundamentale de care depinde existența noastră ca neam și ca ființare ontologică, sau descifrarea unor fragmente de palimpsest orfic, descoperite într-una din grotele de calcar sarmatic, ascunse în pliurile tainice, de basm, ale apelor Căinarilor.

Într-o succintă digresiune, pentru schițarea contextului social, aș reproduce aici câteva „note” din prefața criticului literar Ion Ciocanu – O inimă ce râde și plânge în cuvinte – la prima colecție de autor apărută în grafie latină – Note de provincial (1991): „Puțini cititori cunosc istoria deocheată a interpretării stagnante  a poeziei Întâi și-ntâi, cu care se încheia cartea Citirea proverbelor. Cartea n-avea de ce „merge la cuțit”, recunoșteau statii și gheorghiii timpului, dar poezia nominalizată a fost pe punctul de a fi smulsă dintre coperte (...). Totuși cartea a fost lăsată în pace, redactorul ei (Ion Hadârcă) – de asemenea, lucrătorii de editură implicați în explicarea „incidentului” (subsemnatul [Ion Ciocanu – n.n.], Mihai Cimpoi ș.a.) fiind părintește sfătuiți să fie mai exigenți... Și dacă am evocat acest episod din viața cărții noastre naționale în anii de pomină, e pentru că un atare episod adeverește în modul cel mai concludent posibil spiritul bătăios (în sensul nobil al cuvântului) care cutreieră creația poetului, în pofida cumințeniei ei de suprafață, înșelătoare”. Ar mai fi de precizat aici că lectura cerberilor ceceiști era mai mult decât „stagnantă”, că redactorului cărții i-au fost cerute explicații asupra întregului conținut și mesaj al cărții, inclusiv asupra sintagmei încifrate, pentru cenzori, de Citire a proverbelor, chiar și asupra notei de însoțire a cărții (adnotării), în care subliniam „plenitudinea unei afirmări viguroase, cu certe calități etice, de „lecții sufletești” și artistice, de revalorificare a proverbelor, mai larg, a cuvântului matern”! Atunci constatasem că piatra unghiulară care zgâria vederea politrucilor timpului era tocmai cuvântul matern! Trebuie să recunoaștem că nu fără temei le erau bănuielile, pentru că în ultimă instanță tocmai redarea demnității limbii materne era miza poetului: O țară, o casă, un grai / Atât mi-e de-ajuns pentru trai”.

În fine, cartea a fost salvată „de cuțit”, rămânând a fi, și peste ani, o performanță a poetului și una dintre cele mai valoroase cărți de poezie apărute, incredibil, aici, în condițiile regimului totalitar, în a doua jumătate a secolului XX!

Parabolizarea șoptită, dar limpede, a eternelor adevăruri, gesticulația estompată, inserțiunile tactice de romanță sau elegii crepusculare învăluiau în chip misterios învățăturile strategice, depozitate în faldurile verbale ale versului izvorât parcă din vis, din viziunea onirică, din doinire, din atmosfera de basm: Așa se-ntâmplă poate doar în vis: / Vezi nori ce-s mai ușori ca niște fluturi, / Vezi bătălii, în care bravi eroi / Nu se păzesc de săbii, ci de scuturi. / Vezi lan de grâu cu spicul aplecat, / Și nu te-ntrebi: de rod, de umilință?/ Vezi râuri care curg în două părți: / Ce-o fi-nsemnând în graiul lor – credință? Sau : A pornit Făt-Frumos prin lume / în căutarea norocului. / A făcut înconjurul pământului / și – l-a găsit. / Norocul / era pe locul / de unde-a pornit  (Poveste). Sau: Nu, nu importă cum se va numi / Privighetoarea într-o altă limbă, / E important numai atât: a ști / Că-n altă limbă cântul nu și-l schimbă (Numai atât).

Unele versuri ale acestei re-citiri de parabole au devenit ele însele parabole: Nu e decât semnul egalității / Între a tăcea adevărul și neadevărul. Sau: În clipa de tristețe și de singurătate / Și piatra de pe suflet mi-ajunge de-o cetate.

Alte versuri, poeme întregi, au devenit cântece atât de populare, încât aproape că și-au uitat autorul: Busuioc la naștere, / Busuioc la moarte, / Floare de tristețe, / Floare de noroc... / Viața noastră toată, / Doamne, cum încape / Între două fire / Mici de busuioc! Sau: Dacă n-ar fi să fie / lacrima aceasta de rai, / pe care  poți s- o acoperi / cu-n suflet de nai, / cu-n strugure de poamă, / cu-o frunză de stejar, / c-o aripă de ciocârlie, / dacă n-ar fi sa fie / lacrima aceasta de rai, / nu mi-ar ajunge tot restul pământului... (Moldova). Sau: Să nu te superi, tată, / că mai ades mă-nchin / La ochii blânzi ai mamei, / La pasul ei cel lin...(Părinții).

Peste ani, îmi împărtășesc acum bucuria de a fi apărat și insistat să rămână în cuprinsul volumului și câteva poeme, care păreau a ieși din stilistica proverbelor, acestea conferindu-i, în schimb, dimensiuni universale, valabile, pentru orice popor: Neruda, Ritsos, Karev... Prin alegorie, se rostesc aici câteva adevăruri, pe care, dacă nu le putea rosti un autor basarabean, erau rostite de alte voci: Atâta timp / cât între mine și restul lumii / se află fereastra hașurată cu gratii, / m-ați putea crede ridicol, / dacă întreb: / Cine-i întemnițatul -  / eu ori lumea? (Ritsos). Sau: Ei, bine, ministrule dragă, / n-am nimic împotrivă / sunt, într-adevăr, / antipatriot, / dacă pentru tine / înseamnă patriotism / a călca nestingherit  /pe sufletul ce visează cer curat, / a dărâma casa / zidită de străbuni, / a iriga pământul țării / cu sângele / vărsat pentru libertate (Neruda).

În același context, evocator, am rămas surprins, în primăvara anului 2000, când profesorul basarabean stabilit în Franța, Valeriu Rusu, găzduindu-ne în apartamentul său din orașul Marseille, ne-a arătat, la un moment dat, mie, lui Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Anei și lui Alexandru Bantoș și, mai ales lui Vasile Romanciuc, frunzulițele viței-de-vie îmbrățișând balconul basarabeanului tocmai de la etajul cinci, care, cu ochii jilăviți, i-a recitat autorului acest poem tulburător din Citirea proverbelor: Cine să-mi bată-n fereastră / sus, la balcon, / la etajul trei? / Sunt eu, zice ,/ vița-de- vie, / și uite / că după atâta vreme /am ajuns aici / să-ți spun / că totul e bine - / acasă, în sat.../ Dar tu ce faci aici / la așa depărtare / de pământ? (În loc de scrisoare).

Acestea ar fi, în fond, reverberațiile onirice cu nebănuite ecouri în alte spații, pe alte meridiane, aproape că nevisate atunci, la începuturi, la întemeierea răsadului genealogic viguros, îngrijit de poetul-grădinar Vasile Romanciuc.

Ulterioarele cărți apărute încă în grafie chirilică, Din tată-n fiu (1984), cu prefața regretatului Liviu Damian, și Ce am pe suflet (1988), precum se observă și din titluri, aveau să tautologizeze ciclic, să aprofundeze și să epuizeze ca atare, să istovească o direcție a liricii basarabene, tradiționalistă întrucâtva, dar necesară, mai ales în perioada renașterii naționale, direcție căreia Vasile Romanciuc i-a explorat la maximum resursele, orientând-o providențial spre alte orizonturi ale modernității. Momentul acestei „schimbări la față” este înregistrat cu acribie în eseul altui confrate de condei, Arcadie Suceveanu, într-un grațios eseu dedicat lui Vasile Romanciuc – Mimoza și oțelul de Damasc: „Această schimbare mă bucură, căci ea relevă o nouă fațetă, adaugă noi linii și culori imaginii poeziei sale care începuse a fi excesiv de sentimentală și sfătos apodictică. Candoarea și duioșia, muzicalitatea imnică sau de romanță, reverberatoare, îi slăbeau, într-un fel, nervul și caracterul. Doza de dionisism infiltrată în fibra sa îl face să vadă cu mai multă pregnanță partea tenebroasă a lucrurilor, drama degradării morale, spectacolul disoluției. Și ceea ce este foarte valoros, poezia sa cunoaște acum o fermă deschidere  metafizică, fără a părăsi universul natal, realitatea imediată” (Arcadie Suceveanu, Emisferele de Magdeburg, pag. 136).

Densă ca un proverb și doctă ca un fișier de cărturar, cursivă și neliniștită, impregnată de jocuri asociative, surprize de explorări în tainele cuvântului, atitudini tandre, justițiare, gnomice sau ironizante, cu tact și dojană, poezia lui Vasile Romanciuc se situează pe un palier inconfundabil al originalității organice, nedisimulate, proprii numai naturilor alese prin har să-și desăvârșească unica și neîntrerupta cântare a lumii. Precum o face această pasăre a adâncurilor care este Poetul: Printre rădăcini / zboară / privighetoarea adâncurilor. / Zboară / privighetoarea adâncurilor. / Unde se oprește să cânte, /adâncuri tresar, / izvoare răsar. / Unde se oprește să cânte... (Privighetoarea adâncurilor).

Vivat, Maestre!